Stock System
ระบบการจัดการ Stock ออกใบเสนอราคา ออกใบเสร็จ จัดการลูกค้า ออกรายยอดคงเหลือ สัดส่วนคงเหลือ ยอดตัดออก ประวัติการผลิต รวมทั้งยอดตัดเข้ารายปี
จัดการตั้งแต่รายการเอกสารรับเข้า รวมทั้งประวัติลูกค้าเดิม แก้ไขประวัติได้
ระบบช่วยจัดการการออกเอกสาร ใบเสร็จต่างๆ และตัดรายการอัตโนมัติ
บันทึกประวัติรายการจัดเก็บในอดีต ดึงข้อมูลในอดีตออกมาช่วยในการพยากรณ์ และใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
สามารถออกรายงานประจำปีได้ เพื่อการวางแผนระบบสินค้า